สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ

“ราชภัฎเชียงใหม่”งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตชด.

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

อ่านต่อ
ข่าวอบรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
...

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี

อ่านต่อ
...

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุนฯ ทั้งในและต่างประเทศ

การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ทุนัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ส่งข้อเสนอผ่านระบบ nriis ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund

อ่านต่อ
ข่าวการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

รประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านต่อ
ข่าวอื่นๆ

RunForMaesin 2021 วิ่งวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.64 ขยายเวลารับสมัครถึง 20 ธ.ค.63 นี้เท่านั้น

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 (พฤหัสบดี - ศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น.

อ่านต่อ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านต่อ

โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563 (ส่งผลงานคลิปวีดีโอ)

อ่านต่อ

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรม ประจำปี 2563 รอบเดือน พ.ย. - ธ.ค.2563 จำนวน 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน

อ่านต่อ

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

อ่านต่อ
...
อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
บริการของหน่วยงาน
เอกสารคู่มือ
แผนปฏิบัติการ
Web Link