สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย

บริการหน่วยงาน
เอาสารเผยแพร่

Vol. 22 No. 1 (2021)

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อ่านต่อ

ประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการวิจัย บริการวิชาการ

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
Web Link