สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย

บริการหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่

Vol. 22 No. 1 (2021)

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

“ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

14 ก.ค. 2564

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

12 ก.ค. 2564

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

30 มิ.ย. 2564

อ่านต่อ

“การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565”

16 มิ.ย. 2564

อ่านต่อ

เวทีแลกเปลี่ยนบ้านสามหมื่น ตชด.เบญจมะ 1

03 มิ.ย. 2564

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน”

01 มิ.ย. 2564

อ่านต่อ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
Web Link