สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น b2 อาคารบริหารกลางและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม สถาบันวิจัยและพัฒนาเริ่มก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ในปีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 ได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์วีระ   คำวิเศษณ์ 

อาจารย์วีระ  คำวิเศษณ์ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2527 – 2530 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   จุลสัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  จุลสัตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2531 – 2534 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน   รักพงษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน  รักพงษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2535 – 2538 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ  สิทธิพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ  สิทธิพงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2539 – 2542 


รองศาสตราจารย์สนิท   สัตโยภาส 

รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  25343 – 2545 


องศาสตราจารย์ประสิทธิ์   กิจจนศิริ 

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  กิจจนศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2546 – 2547 


รองศาสตราจารย์สนิท   สัตโยภาส

รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 – 2551 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   ศิริจันทร์ชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2552 – 2555 


อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2556 – 2563


อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2564 – ปัจจุบัน