สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ


นางสาวกรรณิกา ซาซง


รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
โทร : 053-88-5304


กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง


รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา


ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทองา


คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทองา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร


รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้


อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้


.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์ 053-88-5950 โทรภายใน 5950ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี


นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ