สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศทุนวิจัย

ประกาศกองทุนวิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

(ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ)

ประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัล

(ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ)

ประกาศเงินสนับสนุนงานวิจัย

(ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ)