สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารการเบิกเงินงวดที่ 2

เอกสาร ขออนุญาตเบิกเงิน (วจ.01)

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

บันทึกขอขยายเวลาครังที่ 1

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

บันทึกขอขยายเวลาครังที่ 2

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

เอกสารเบิกเงินงวดที่ 3

เอกสารขออนุญาต เบิกเงิน (วจ.01)

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

เอกสารเบิกจ่าย อื่นๆ

บันทึกต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

ใบสำคัญรับเงิน

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

แบบฟอร์ม ใบสั่งจ้าง

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))

แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ

(งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.))