สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเสนอขอรับทุน

แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยกองทุนวิจัยฯ 2564

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

เอกสารเบิกงวด 1

สัญญารับทุนวิจัยกองทุนวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2564

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 1

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

เอกสารเบิกงวด 2

บันทึก ขอขยายเวลาครังที่ 2

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

บันทึก ขอขยายเวลาครังที่ 1

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

บันทึก ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มการเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 1 (ฉบับแนบฎีกา)

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบ ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

เอกสารเบิกงวด 3

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 3

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่2 (ฉบับแนบฎีกา)

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 3 (ฉบับแนบฎีกา)

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

บันทึกขอเบิกเงินงวด 3 และส่งเล่ม (กองทุน)

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

เอกสารเบิกจ่ายอื่นๆ

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

(กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)