สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวกรรณิกา ซาซง


นางสาวกรรณิกา ซาซง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950

นายปรัชญา ไชยวงศ์


นายปรัชญา ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950

นางสาววณีวัลยา สุภาษา


นางสาววณีวัลยา สุภาษา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950


ฝ่ายงานวิจัยและส่งเสริมงานวิจัย


นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ


นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950

ดร.ฆนธรส ไชยสุต


ดร.ฆนธรส ไชยสุต
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950

นางสาวประกายดาว ใคร้มา


นางสาวประกายดาว ใคร้มา
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950

นายศรัญญู มูลน้ำ


นายศรัญญู มูลน้ำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950


ฝ่ายงานบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


นางสาวอันสุดารี กันทะสอน


นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ
โทร. 053-88-5955
โทรศัพท์ภายใน 5955