สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์. 053-88-5951
โทรภายใน 5951

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950

อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะอาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดีนางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950