สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“ราชภัฎเชียงใหม่”งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ ให้เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

โดยการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำเสนองานวิจัยภายใต้หัวข้อในการสนทนา ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้องานวิจัยดังต่อไปนี้ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยที่มีแนวคิดส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติในชุมชน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน สร้างงานในชุมชนมากขึ้น ขยายการผลิตและการตลาดในอนาคต  2. นวัตกรรมกระบวนการแปรรูปขยะชีวมวลเป็นพลังงานที่ยั่งยืนของชุมชน โดยการเผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุน และถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชน ด้วยการใช้ขยะชีวมวลภายในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล และเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือน สำหรับการประกอบอาหารภายในชุมชน 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสร้างบล็อกถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการผลิตบล็อกปูถนนรีไซเคิล ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการในแยกขยะพลาสติกแล้วนำเอามาทำเป็นบล็อกปูถนนรีไซเคิล ตลอดจนให้ชุมชนสามารถขยายผลสู่เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกชุมชนแบบพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา