สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ โครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565”

โดย คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting หรืออาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมได้

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

https://forms.gle/mNowNCipK71CEjap8

(ใช้ G-mail ในการสมัคร)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 5950

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา