สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบออนไลน์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบออนไลน์”

     โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมโดย  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการ  อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยและด้านวิจัย บริการวิชาการร่วมกัน

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา