สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย  ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2564 นี้

 

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา