สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 13 อาคาร 27 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นตามตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)  พร้อมทั้งพัฒนาระบบการยื่นขอการรับรองจริยธรรมออนไลน์ และพิจารณาค่าธรรมเนียมในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งบุคคลภายในและภายนอก ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบจริยธรรมฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา