สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้  พร้อมด้วยทีมงานบริการวิชาการฯ  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลริมเหนือ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ พร้อมทีมงาน และผู้รับจ้างงานจำนวน 18 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ ทีมงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “เก้าอุ้ย” ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ  ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา