สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการวิจัย บริการวิชาการ

วันที่ 12 มีนาคม 2564  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ได้จัดประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการวิจัย บริการวิชาการ จากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และแนะนำผู้บริหารใหม่ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมบ้านสวนแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา