สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทรัพย์สินทางปัญญา ความท้าทายของนักวิจัย CMRU

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา ความท้าทายของนักวิจัย CMRU”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/hwqbGNzYWqNyrQCd8

ภายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา