สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรัชญา (Philosophy)

“ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการแก่สังคมและนำองค์ความรู้มุ่งสู่สากล”


วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ”


พันธกิจ (Mission)

“เพื่อให้การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างบังเกิดผล จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่”

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ

3. ส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ และแผนยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

5. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

6. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


ค่านิยมหลัก (Core Value)

I Intelpgence การใช้ปัญญา

R Relationship การสร้างสัมพันธภาพ

D Development การพัฒนา


“การใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างสัมพันธภาพ สนองตอบต่อการพัฒนา”

อัตลักษณ์ (Identity)

“หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม”


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจร (Smart Research Service Office)”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

“ทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานงานรวดเร็ว”