ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 1 จาก 23

การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษด้านการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการระบบพี่เลี้ยง

นักวิจัย :ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์

สังกัด :คณะครุศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่เผยแพร่ :2566

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :สามารถ ใจเตี้ย

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิจัย มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

ปีที่เผยแพร่ :2566

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :พรวนา รัตนชูโชค

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิจัย มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

ปีที่เผยแพร่ :2566

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :รสลิน เพตะกร

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2566)

ปีที่เผยแพร่ :2566

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสำหรับการศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นักวิจัย :พรวนา รัตนชูโชค

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

The identity of Tai-Yai ethnic to promote community tourism in Mae Hong Son Province, Thailand

นักวิจัย :สัญญา สะสอง

สังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :Linguistics and Culture Review, 6(S2), 33-42. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS2.1892

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/กพอ ค่าน้ำหนัก : 1.00

นักวิจัย :วรเชษฐ์ สมมะณี

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :Semigroup Forum

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/กพอ ค่าน้ำหนัก : 1.00

นักวิจัย :จิตรกร กรพรม

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกรคม-เมษายน 2565

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง

สังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (e-ISSN: 2730-3632) Volume 11 Number 1 (January - June 2022)

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 2 ค่าน้ำหนัก : 0.60

นักวิจัย :ทัศวรรณ ธิมาคำ

สังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :BMC Psychiatry (2022) 22:57 https://doi.org/10.1186/s12888-022-03713-9

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/กพอ ค่าน้ำหนัก : 1.00

นักวิจัย :จินตนา สุวรรณมณี

สังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แหล่งตีพิมพ์ :แก่นเกษตร50ฉบับที่ 2: 471-480(2565)./doi:10.14456/kaj.2022.41.

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :Journal of Physics: Conference Series 2145 (2022) 012048 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2145/1/012048

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/กพอ ค่าน้ำหนัก : 1.00

นักวิจัย :สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี

สังกัด :วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แหล่งตีพิมพ์ :Under the Panels. International Journal of Renewable Energy Development, 11(1), 103-110. https://doi.org/10.14710/ijred.2022.41116

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/กพอ ค่าน้ำหนัก : 1.00

นักวิจัย :รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ

สังกัด :คณะครุศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 94-107 (เมษายน-มิถุนายน 2565)

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :ชาญวิทย์ คำเจริญ

สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2565)

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :สัญญา สะสอง

สังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :Journal of Positive School psychology 2022, Vol. 6, No. 2, 5210-5216

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/กพอ ค่าน้ำหนัก : 1.00

นักวิจัย :รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ

สังกัด :คณะครุศาสตร์

แหล่งตีพิมพ์ :Journal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 2 ค่าน้ำหนัก : 0.60

นักวิจัย :จินตนา สุวรรณมณี

สังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือร กันยายน - ธันวาคม 2565

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์

สังกัด :วิทยาลัยนานาชาติ

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 119-132

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 1 ค่าน้ำหนัก : 0.80

นักวิจัย :ทิตา สุนทรวิภาต

สังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที 10 ฉบับที่ 1 (2565) หน้า 73-88

ปีที่เผยแพร่ :2565

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ :TCI 2 ค่าน้ำหนัก : 0.60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่