ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 2 จาก 159

Examining the Relationship of Perception of Inclusion and Diversity with Academic Performance, Satisfaction and Experience Among International Students in Chiang Mai Rajabhat University International College

Rowena Alcoba
วิทยาลัยนานาชาติ

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

Socrative: เครื่องมือประเมินความพร้อมก่อนการทำปฏิบัติการฟิสิกส์แบบเรียลไทม์

กมลพรรณ เมืองมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในวงศ์ Amaryllidaceae

สุพัตร์ หลังยาหน่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

หน้า: 2 จาก 159  

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่