ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 3 จาก 159

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น้ำเพชร เตปินสาย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

หน้า: 3 จาก 159  

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่