ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส

คณะวิทยาการจัดการ

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1289-63-MGT-CMRU

บทคัดย่อ

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

Abstract

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

ไฟล์งานวิจัย

เล่มสมบูรณ์ อ.พนิดา.pdf

597 11 มี.ค. 2563

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่