ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การศึกษาโครงสร้างอะตอมและการเปลี่ยนโครงสร้างเฟสเชิงลึกที่มีต่อสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก (1-x)BNT-xBCTS ด้วยใช้แสงซินโครตรอนและเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี


อาจารย์ ดร.จิตรกร กรพรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1320-63-SCI-CMRU

บทคัดย่อ

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

Abstract

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

ไฟล์งานวิจัย

บทคัดย่อภาษาไทย.pdf

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.docx.pdf

บทที่ 1.docx.pdf

บทที่ 2.docx.pdf

บทที่ 3.docx.pdf

บทที่ 4.docx.pdf

บทที่ 5.pdf

ปกนอก.docx.pdf

ปกใน.docx.pdf

ประกาศคุณูปการวิทยานิพนธ์ภาษาไทย.pdf

ประวัติผู้วิจัย.docx.pdf

รายการอ้างอิง.docx.pdf

สารบัญ.docx.pdf

สารบัญตาราง.docx.pdf

สารบัญภาพ.docx.pdf

654 11 มี.ค. 2563

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่