ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุชีวภาพนาโนเกรนที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1453-64-SCI-TSRI

บทคัดย่อ

               ผงนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมได้จากกระดูกควาย ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ และทำการหาส่วนประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคการวัดการกระจายของรังสีเอกซ์ พบว่าแบบอย่างการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแบบอย่างการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากแฟ้มข้อมูลหมายเลข 9-432 ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่บริสุทธิ์ และมีอัตราส่วนต่อโมลของ Ca/P เท่ากับ 1.66 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมได้จากกระดูกควาย ทำได้โดยการเผาซินเตอร์แบบ rate-controlled sintering (RCS) โดยนำเม็ดตัวอย่างหลังการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแล้วไปเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150C 1200C 1250C และ 1300C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับวิธีการเผาซินเตอร์แบบดั้งเดิม นำชิ้นงานตัวอย่างไปทดสอบสมบัติเชิงกลและตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค เพื่อหาเงื่อนไขของการเผาซินเตอร์ที่ดีที่สุด สุดท้ายจะได้เซรามิกนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดจากเผาซินเตอร์แบบ rate-controlled sintering (RCS) ที่อุณหภูมิ 1200C โดยมีความทนทานต่อการกดดัดเฉลี่ย 288 ± 4.6 MPa และความทนทานต่อการแตกหักเฉลี่ย 5.6 ± 0.1 MPa.m1/2

Abstract

               Characterization of hydroxyapatite (HA) nanopowder that prepared from cattle bone was carried out by X-ray diffraction (XRD). Chemical analysis was done using an Energy dispersive X-ray spectrophotometry (EDS). The XRD patterns of hydroxyapatite powder correspond to that of pure hydroxyapatite phase (JCPDS File No.9432). The result of the chemical analysis determined the Ca/P molar ratio; it was 1.66. Improvements of the mechanical properties of hydroxyapatite ceramics were achieved by rate-controlled sintering (RCS) method. The green compacted pellets of all HA powders were subsequently sintered at 1150C 1200C 1250C and1300C for 3 hours, respectively, by rate-controlled sintering (RCS) compared to conventional sintering method. The physical and mechanical characterizations as well as microstructural evaluation have been performed in order to determine the optimum sintering conditions. Finally, the best of mechanical properties of hydroxyapatite ceramics were: average flexural bending strength 288 ± 4.6 MPa and average fracture toughness (K1C) 5.6 ± 0.1 MPa.m1/2 for a material sintered at 1200C.by rate-controlled sintering (RCS) method.

ไฟล์งานวิจัย

บทคัดย่อ.pdf

บทที่ 1.pdf

บทที่ 2.pdf

บทที่ 3.pdf

บทที่ 4.pdf

บทที่ 5.pdf

ปก.pdf

ประวัตินักวิจัย.pdf

สารบัญ.pdf

สารบัญตาราง.pdf

สารบัญภาพ.pdf

เอกสารอ้างอิง.pdf

134 07 ต.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

https://www.tsri.or.th/

02 278 8200

callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่