ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

อันดับบางส่วนธรรมชาติบนกึ่งกรุปการแปลงแบร์-เลวี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1458-64-SCI-TSRI

บทคัดย่อ

               ในโครงการวิจัยนี้เราศึกษาอันดับบางส่วนธรรมชาติ บนกึ่งกรุปการแปลงแบร์-เลวี รวมถึงกึ่งกรุปการแปลงบางส่วนแบร์-เลวีที่มีเรนจ์กำกัด โดยจะได้เงื่อนไขความสัมพันธ์ ที่จำเป็นและเพียงพอของสองสมาชิกใดๆภายใต้อันดับบางส่วนธรรมชาตินี้ รวมไปถึงสมาชิกใหญ่สุด สมาชิกเล็กสุด สมากชิกมากสุด สมาชิกน้อยสุด เงื่อนไขการมีขอบเขตบนน้อยสุดและขอบเขตล่าง มากสุด สมบัติการเข้ากันได้ทางซ้ายและทางขวา และสมาชิกปกคลุมบนและสมาชิกปกคลุมล่าง ของแต่ละสมาชิกในกึ่งกรุปทั้งสอง ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยนี้ยังครอบคลุมและขยายผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์มาก่อนหน้าของกึ่งกรุปการแปลงบางส่วนแบร์-เลวี อีกด้วย

Abstract

               In this research we study the natural partial order on Baer-Levi semigroup and partial Baer-Levi semigroup with restricted range . We provide necessary and sufficient conditions when any two elements in these semigroups are related under the natural partial order. We also characterize maximal, minimal, maximum and minimum elements including describe the least upper bound and the greatest lower bound. Moreover, an upper cover and a lower cover of each element in these two semigroups are described. Some partial results obtained in this research cover and extend the results which has been published on partial Baer-Levi semigroup .

ไฟล์งานวิจัย

1. ปกนอก.pdf

2. ปกใน.pdf

3. บทคัดย่อภาษาไทย.pdf

4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf

5. กิตติกรรมประกาศ.pdf

6. สารบัญ.pdf

7. บทที่ 1.pdf

8. บทที่ 2.pdf

9. บทที่ 3.pdf

10. บทที่ 4.pdf

11. บทที่ 5.pdf

12. เอกสารอ้างอิง.pdf

13. ประวัติผู้วิจัย.pdf

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลงลายน้ำ.pdf

168 07 ต.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

https://www.tsri.or.th/

02 278 8200

callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่