ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นายสมเด็จ ภิมายกุล

คณะครุศาสตร์

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1463-64-EDU-CMRU

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 จาก 21 สาขาวิชา จำนวน 4,808 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 โดยการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ สัดส่วนของลักษณะที่น่าสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95 % จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 2) ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2) ด้านข้อมูลในระบบสารสนเทศ 3) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

Abstract

               The purpose of this research was to (1) to develop an information system for student services for internal education quality assurance, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University using Google Sites program using the Quality Deming Cycle (PDCA) (2) to assess student satisfaction with Information system for student services for internal education quality assurance, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University with Google Sites program using the Quality Deming Cycle (PDCA). The research population was Year 1-5 students, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University, regular term, academic year 2021 from 21 disciplines, totaling 4,808 people. By determining the number of samples by Taro Yamane's prefabricated table, the proportion of attractive traits in the population was 0.5 and the 95% confidence level of 420 individuals. The research tools are Information system for student services for internal education quality assurance Information System Quality Assessment Form for Student Services for Internal Education Quality Assurance and an information system satisfaction assessment form for student services for internal educational quality assurance. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. The results showed that. 1. Information system for student services for internal education quality assurance, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University by using Google Sites program using the Quality Deming Cycle (PDCA) with good overall quality in both parts: 1) efficiency. of information systems 2) components of information systems. 2. Students were satisfied with the information system for student services for internal quality assurance at the Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University by using Google Sites program using the Quality Deming Cycle (PDCA) at a high level in 3 aspects as follows: 1) information in information systems 2) information in information systems 3) utilization.

ไฟล์งานวิจัย

1.ปกนอกและปกใน - ลายน้ำ.pdf

2.บทคัดย่อและสารบัญ.pdf

3.บทที่ 1.pdf

4.บทที่ 2.pdf

5.บทที่ 3.pdf

6.บทที่ 4.pdf

7.บทที่ 5.pdf

8.บรรณานุกรม.pdf

9.ภาคผนวก.pdf

10.ประวัติผู้วิจัย.pdf

06 ต.ค. 2564

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่