ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่


อาจารย์ภีมภณ มณีธร

คณะวิทยาการจัดการ

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1479-64-MGT-CMRU

บทคัดย่อ

               การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤติโดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้านสำคัญ ดังนี้ (1) การบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสภาวะวิกฤติ พบว่าธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้มีการประเมินสถานการณ์ สำรวจทรัพยากร ต้นทุนดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการใช้งบประมาณในสภาวะวิกฤติ พยายามรักษาเงินหมุนเวียนภายในกิจการให้คงเหลือมากที่สุดและเพียงพอต่อการนำมาใช้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ภายหลังวิกฤติ (2) ด้านการตลาดและการขาย พบว่า ธุรกิจมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ในช่องทางอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังพบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสสร้างรายได้และใช้แรงงานที่มีอยู่ในกิจการอย่างคุ้มค่า (3) การจัดการด้านเงินทุนและหนี้สิน พบว่า ทุกธุรกิจพยายามรักษาสภาพคล่องและสถานะการเงินเพื่อให้กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนให้มากที่สุดด้วยการวางแผนการใช้เงินทุนสำรองอย่างประหยัด คุ้มค่า ลดรายจ่ายทุกด้านให้มากที่สุดด้วยวิธีการเจรจาต่อรองกับทุกส่วนโดยต้องสามารถรักษาเครดิตการค้าและความน่าเชื่อถือทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม (4) ด้านการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงที่พบในช่วงวิกฤติ พบว่า ทุกธุรกิจมีการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ช่องทางสร้างรายได้อื่นเพื่อความอยู่รอด เช่น การปรับรูปแบบไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ในด้านพนักงานพบการจ่ายเงินเยียวยา การจัดสวัสดิการณ์อาหาร การลดระยะเวลาการปฏิบัติงานทดแทนการเลิกจ้าง และการสนับสนุนพื้นที่และสาธารณูปโภคอื่นในการสร้างอาชีพเลี้ยงตัวในช่วงวิกฤติที่เกิดขึ้น

Abstract

               This research aimed to study adaptive strategies of entrepreneurs to survive in the Coronavirus pandemic in Chiang Mai. The results found that the strategies can be divided into 4 major aspects; (1) Management for survival during the crisis is crucial because it was found that the businesses that can survive have anticipated the situations, observed resources, and operating costs to manage and create a budget plan for the crisis as well as reserved cashflow within the business in balance as much as possible as it would be sufficient to restart the business after the crisis. (2) For marketing and sales, it was found that businesses adapted operating processes to make other revenue streams such as online selling along with creating new business that could yield opportunities for income and cope the labor resources with worthiness. (3) For capital and liabilities management, it was found that every business attempted to maintain liquidity and financial status so that the business could have the working capital as much as possible by making a plan for the use of reserve funds economically, worthily and reduce the expense in all aspects as much as possible by bargaining, importantly, and maintain trade credit as well as business reliability appropriately. (4) For problem-solving and risk management during the crisis, it was found that every business has its own adaptive strategies for business survival such as a new form of related product selling or a new-style product to increase the opportunity to earn more income. However, compensation, food welfare, working time deduction as the replacement for a lay-off, support in the area, and utilities to build an extra career during the crisis are all provided to employees. Keyword (s) : Entrepreneur, The Coronavirus pandemic, Adaptive strategies for survival during the crisis

ไฟล์งานวิจัย

04_บทคัดย่อไทย-อังกฤษ.pdf

05_กิตติกรรมประกาศ.pdf

06_สารบัญ.pdf

12_บรรณานุกรม.pdf

13_ภาคผนวก.pdf

บทที่ 1.pdf

บทที่ 2.pdf

บทที่ 3.pdf

บทที่ 4.pdf

บทที่ 5.pdf

ปก-ฟอร์มมหาวิทยาลัย.pdf

06 ต.ค. 2564

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่