ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 1 จาก 31

นักวิจัย คณะ
1   ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เตชะอุดมเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 อาจารย์ ดร.ฑิตา สุนทรวิภาต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 ปรเมศวร์ สรรพศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นงคราญ มหาวัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
6 ถนัด บุญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 เสาวนีย์ สุริยะเจริญ สำนักหอสมุด
8 อรวรา ใสคำ สำนักหอสมุด
9 กุลนิดา กาวิโล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10 ศรัญญู มูลน้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
11 ศศิภา มหาดิลก วิทยาลัยนานาชาติ
12 คณินวรธันญ์ ไชยรบ วิทยาลัยนานาชาติ
13 Rowena Alcoba วิทยาลัยนานาชาติ
14 อ้อมหทัย ดีแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ณัฏฐนันท์ เรียบเรียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 พัสสนันท์ แสงโสดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 อาจารีย์ ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
20 น้ำเพชร เตปินสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่