ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 1 จาก 31

นักวิจัย คณะ
1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ถนัด บุญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 เสาวนีย์ สุริยะเจริญ สำนักหอสมุด
4 อรวรา ใสคำ สำนักหอสมุด
5 กุลนิดา กาวิโล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6 ศรัญญู มูลน้ำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 ศศิภา มหาดิลก วิทยาลัยนานาชาติ
8 คณินวรธันญ์ ไชยรบ วิทยาลัยนานาชาติ
9 Rowena Alcoba วิทยาลัยนานาชาติ
10 อ้อมหทัย ดีแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ณัฏฐนันท์ เรียบเรียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 พัสสนันท์ แสงโสดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 อาจารีย์ ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
16 น้ำเพชร เตปินสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 พัชราพรรณ ชอบธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 ฐากูร ข่าขันมาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 ภาวนา เพ็ชรพราย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 จารุณี นาคเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่