โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมแบบออนไลน์

รายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

หลักการและเหตุผล

               สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 13 เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือ หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ วช. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยเห็นควรให้มีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และหลักสูตรการสร้างวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจำนวนทวีคูณ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทางด้านการวิจัยในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม : บุคลากรด้านการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ

               ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทางด้านการวิจัยดำเนินโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพื่อสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การท้าทายของสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้
 3. เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้

หมวดที่ 1

ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย

1 ชั่วโมง

หมวดที่ 2

การกำหนดโจทย์การวิจัย

2 ชั่วโมง

หมวดที่ 3

การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย

2 ชั่วโมง

หมวดที่ 4

การออกแบบการวิจัย      

9 ชั่วโมง

 

1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้กำหนดเป็นทั้ง 3 รูปแบบการวิจัยดังนี้ (4-2-3) หรือ (2-4-3) หรือ (3-2-4) หรือ (2-3-4) (3-3-3)

 

หมวดที่ 5

แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (เน้นเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ)

2 ชั่วโมง

หมวดที่ 6

 

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

3 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้

ปฏิบัติการที่ 1

กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ 

2 ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ 2

ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

2 ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ 3

ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

8 ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ 4

ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

3 ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ 5

นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

3 ชั่วโมง

ปฏิบัติการที่ 6

บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

1 ชั่วโมง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่นๆ

 • พิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม
 • การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม แนะนำสมาชิก และปัจฉิมนิเทศ
 • โฮมรูม (Homeroom) ประจำวัน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
 • เลือกกรรมการรุ่น
 • การประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อพัฒนาหลักสูตร
 • รับวุฒิบัตร
 • อื่น ฯ เช่น ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วิธีการฝึกอบรม

 1. จัดการฝึกอบรมทั้งภาคบรรยาย และแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ ในแบบ Onsite – Classroom

วิทยากร

 • หมวดที่ 1 ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หมวดที่ 2 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • หมวดที่ 3 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • หมวดที่ 4.1 ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • หมวดที่ 4.2 ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • หมวดที่ 4.3 รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • หมวดที่ 5 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • หมวดที่ 6 รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายด้านวิจัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน

คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วุฒิการศึกษา

 

ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

อายุ

 

ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

สัญชาติ

 

ไทย

คุณสมบัติเฉพาะ

(1)

ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

 

(2)

ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 

(3)

กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

 

(4)

กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา

ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า  หรือสูงกว่า

 

(5)

กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. โดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” พิจารณาเป็นรายกรณี

               ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วช.

การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 25 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 60 คน

(บุคลากรภายนอก ไม่เกินร้อยละ 50)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นละ 5 วัน เวลา 08.30 น. - 19.00 น. จำนวน 40 ชั่วโมง

วันและสถานที่ฝึกอบรม

ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

               ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ ผู้ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทางด้านการวิจัย (ผู้จัด) ที่ระบุไว้ในหนังสือรับสมัครของแต่ละรุ่นโดยไม่มีค่าลงทะเบียน ส่วนงบประมาณในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่น ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย

การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ประเมินผลการการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก (ประเมินโดยหน่วยงานเครือข่ายทางด้านการวิจัย (ผู้จัด))

 1. จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงในภาคปฏิบัติ
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่ม
 3. ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม

การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม (ประเมินโดยหน่วยงานเครือข่ายทางด้านการวิจัย (ผู้จัด) ร่วมกับ วช.)

 1. ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม
 2. จัดให้มีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม (ประเมินโดยหน่วยงานเครือข่ายทางด้านการวิจัย (ผู้จัด) ร่วมกับ วช.)

 1. ข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ
 2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม

การประเมินวิทยากร (แม่ไก่)

ประเมินวิทยากร (ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรม)

 1. ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร
 2. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประเมินวิทยากร (โดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”)

 • เนื้อหาบรรยาย (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  1. เนื้อหาจัดเรียงเป็นลำดับขั้นตอน เรียงจากง่ายไปยาก
  2. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  3. เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับหัวข้อ
  4. เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย
  5. ยกตัวอย่างประกอบได้เหมาะสมกับเนื้อหา
 • เอกสาร สื่อการสอนและกิจกรรม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
  1. ความพร้อมของสื่อที่นำส่งให้คณะผู้ประเมินของ วช.
  2. เหมาะสมกับวัย พื้นความรู้
  3. เหมาะสมกับจำนวนผู้ฟัง เหมาะสมกับสถานที่ฝึกอบรม
  4. เหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหา
  5. เร้าความสนใจ
 • บุคลิกภาพ และน้ำเสียงบรรยาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
  1. การเคลื่อนไหว/วางท่าทางธรรมชาติ
  2. มีการประสานสายตากับผู้ฟัง
  3. แต่งกาย (เสื้อผ้า หน้า ผม) เหมาะสมกับกาลเทศะ
  4. สีหน้ายิ้มแย้ม ไม่เครียด
  5. เป็นกัลยาณมิตร มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
  6. เสียงดังพอเหมาะ ฟังชัดเจน
  7. น้ำเสียงไม่ราบเรียบ เร้าความสนใจ (ไม่ Monotone)
  8. จังหวะการพูดเหมาะสม ไม่เร็วและช้าเกินไป
  9. สำนวนและภาษาฟังเข้าใจง่าย
  10. ออกเสียงควบกล้ำชัดเจน
 • การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
  1. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
  2. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
  3. มีศิลปะเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
  4. คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
  5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
 • อื่น ๆ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
  1. ตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น
  2. ตรงต่อเวลา บริหารเวลาได้เหมาะสม

เกณฑ์คะแนนประเมินผล

0-64.9

คะแนน

ไม่ผ่านไม่มีสิทธิ์ซ่อม

65-69.9

คะแนน

ไม่ผ่านซ่อมได้

70-79.9

คะแนน

ผ่านในระดับดี

80-100

คะแนน

ผ่านในระดับดีมาก

การประเมินหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด)

การประเมินหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ประเมินโดยโดยผู้เข้ารับการอบรม)

 • ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
  1. ด้านการบริหารจัดการ
  2. ด้านวิชาการ
  3. ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม

  การประเมินหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ประเมินโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

 • ประเมินภาพรวมในการจัดการฝึกอบรมของหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย
  1. การบริหารจัดการ
  2. สิ่งอำนวยความสะดวก
  3. เอกสารประกอบการอบรม
  4. ความพร้อมของสถานที่

  งบประมาณ

                 งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบ
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปทำวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
  4. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต และภาคบริการ
  5. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  6. ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ชื่อหน่วยงานเครือข่าย (ผู้จัด)

  ที่อยู่ ศูนย์แม่ริม ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  โทรศัพท์ 0-5388-5955

  โทรสาร 0-5388-5950

  เว็บไซต์ https://www.ird.cmru.ac.th

  อีเมล์ research_training@g.cmru.ac.th

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  ที่อยู่ ภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย ชั้น 4 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0 2579 2319, 0 2579 1370-9 ต่อ 304, 320

  โทรสาร 0 2579 0194

  อีเมล์ t4t.nrct@nrct.go.th

  โครงการ กำหนดการ
 • สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

  เข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลหรือ กรอกใบสมัคร