รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 2

ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

ย้อนกลับ
# ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน
1 ธวัชชัย นาใจคง
2 ภัทรนัย ไชยพรม
3 ดนยา สงครินทร์
4 ปิยะณัฐ กันทา
5 อรสา ดีทุ่ง
6 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด
7 สุรศักดิ์ สิงห์สา
8 กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์
9 ชัชวรรณ ต๊ะผัด
10 นุชกานต์ สว่าง
11 อนุรักษ์ วงตา
12 โสภา ศรีสำราญ
13 ปุณณดา สายยศ
14 ปิยะพงษ์ สุปัญโญ
15 อภิไทย แก้วจรัส
16 วิทญา ตันอารีย์
17 จารุณี ศรีบุรี
18 ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
19 งามนิจ แสนนำพล
20 พชรกมล อากรสกุล
21 ภควัต หม้อศรีใจ
22 ณัฐชยา ทองจำรูญ
23 ปลินดา ระมิงค์วงศ์
24 ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี
25 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 ปิยณัฐ สุเมธาวีนันท์
27 นิชธิมา บุญเฉลียว
28 น้ำเพชร เตปินสาย
29 ชัชชญา ชุติณัฐภูวดล
30 พิมพ์ภัสร์ รวิกานนท์
31 กันยาศิริ รักอริยะธรรม
32 สุเมธ ยะด้วง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 ณัฐวสันต์ เจตะวัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 ธนัช ยอดดำเนิน
35 เบญญา เลิศสุวรรณ
36 สุภารักษ์ คำพุฒ
37 พิมพาพัญ ทองกิ่ง
38 เสกสรร ท้าวทุมมา
39 อังคณา ลังกาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40 บุรินทร์ บุญศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 อนุรักษ์ สิงห์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42 อณุวัฏ ดำริห์
43 ต่อสกุล สกุลสิริชาติ
44 จักรีวัชระ กันบุรมย์
45 สมชาย ฟุ้งเจริญศักดิ์
46 ศราวุฒิ จินดา กระทรวงศึกษาธิการ
47 อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
48 รงคภูมิ ปุรณะวิทย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
49 จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี
50 กรรณิการ์ คันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์
51 เมธัส ศิริวัฒน์
52 จุฑาลักษณ์ สายแปง
53 ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
54 ประดิษฐ์ คำมุงคุณ
55 สรวิศ พรมลี
56 สหัสษชัญญ์ รัตนสันติ
57 ปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
58 สุธาสินี คงทอง
59 รักพงษ์ ขอลือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
60 พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(บางพระ)
61 ภัคกร ปานโพธิ์
62 พิชญา มณีรัตน์
63 พชรพร อากรสกุล
64 จิราธร วรรณสุยะ
65 ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ
66 ศรัณย์ จิตโสภา
67 พิชาวุฒิ มานพกาวี