ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 19.00 น.

อบรมแบบออนไลน์

ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเต็มแล้ว

ย้อนกลับ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ที่อยู่ปัจจุบัน

กรุณากรอก 1 E-mail เท่านั้น เพราะระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่กรอกไว้

วัน เดือน ปีเกิด

2. ข้อมูลด้านการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข้อมูลด้านการทำงาน

3. ข้อมูลด้านประสบการณ์

4. ประเด็นที่สนใจ

โปรดเลือกความสนใจ 3 ลำดับ ตามแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2564

เพื่อใช้ประกอบการจัดกลุ่มในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ

เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม

*เลือกลำดับที่ 1 2 และ 3 ในประเด็นที่ท่านสนใจ

วิธีการจัดกลุ่ม ผู้จัดจะจัดกลุ่มจำนวนไม่เกิน 6 กลุ่ม โดยพิจารณาจากลำดับความสนใจของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยเรียงจากลำดับที่ 1 ก่อน และให้มีการกระจายหน่วยงาน หากกลุ่มที่ท่านเลือกเต็ม/หรือมีผู้เลือกน้อย จะพิจารณาความสนใจในลำดับที่ 2 และ 3 ต่อไป

หมายเหตุ : การกำหนดประเด็นวิจัยเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มขอให้สอดคล้องกับบริษัทของพื้นที่ หรือทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ของ วช. ดังเอกสารแนบ

5. ข้อตกลง

               เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของผู้จัด นั้น

               ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า

                              
ยกเลิก