2023 นายปรัชญา ไชยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่