ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานวิจัยยอดนิยม

1 การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านบัญชีขอ..
2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามศาสตร์พระ..
3 การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุชีวภาพนาโน..
4 ภูมิศาสตร์ภาษาไทขึนในจังหวัดเชียงใหม่ : ..
พื้นที่การวิจัย
ข่าวสาร