ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 1 จาก 62

1
อาจารย์ ดร.ฑิตา สุนทรวิภาต

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

,

2
ปรเมศวร์ สรรพศรี

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

,

3
นงคราญ มหาวัง

 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

,

4
อาจารย์ ดร. ถนัด บุญชัย

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

,

6
อรวรา ใสคำ

 
สำนักหอสมุด

,

7
กุลนิดา กาวิโล

 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

,

8
ศรัญญู มูลน้ำ

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา

,

9
ศศิภา มหาดิลก

 
วิทยาลัยนานาชาติ

,

10
คณินวรธันญ์ ไชยรบ

 
วิทยาลัยนานาชาติ

,

หน้า: 1 จาก 62  

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่