ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 159 จาก 159

ความเชื่อในชุมชนหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สัญญา สะสอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2553

โครงการหลวง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2553

วัดและชุมชนไทใหญ่ในเมืองเชียงตุง

รักฎา เมธีโภคพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2553

ชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสาละวิน: ชนชาติไท

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2553

หน้า: 159 จาก 159  

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่