ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

หน้า: 4 จาก 159

การขับเคลื่อนการจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเทศบาลตำบลขี้เหล็ก

พัชราพรรณ ชอบธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

การศึกษาคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติใหม่ภาษาเกาหลีในสื่อสังคมออนไลน์

ภาวนา เพ็ชรพราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

การสร้างสรรค์ดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่ความร่วมสมัย

นิรุตร์ แก้วหล้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

ผลของการเสริมขิงเพื่อการเจริญเติบโตของปลาดุก

วชิรนนท์ แก้วตาปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2565

หน้า: 4 จาก 159  

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่