ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง : กรณีศึกษาผลของแรงต้านอากาศต่อการตกของกรวยกระดาษ


อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1298-63-SCI-CMRU

บทคัดย่อ

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

Abstract

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

ไฟล์งานวิจัย

เล่มสมบูรณ์วิจัยการตกของกรวยกระดาษ.pdf

364 17 มี.ค. 2563

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่