ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การพัฒนากิจกรรมการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาความสนใจในการทำกิจกรรมของเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


อาจารย์อทิตยา ใจเตี้ย

คณะครุศาสตร์

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1501-64-EDU-CMRU

บทคัดย่อ

                การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาความสนใจในการทำกิจกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 8 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นกิจกรรมการเสริมแรงทางบวก แบบประเมินพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งก่อน - หลังการดำเนินกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ Wilcoxon signed rank test ผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งเฉลี่ยหลังทดลองใช้กิจกรรมการเสริมแรงทางบวกมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมทดลองใช้กิจกรรมการเสริมแรงทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p -value = 0.048) จึงอาจสรุปได้ว่ากิจกรรมการเสริมแรงทางบวกพัฒนาความสนใจในการทำกิจกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้

Abstract

               The mixed method design was to develop positive reinforcement activity to increase responsible behavior activity of chidren with special needs. The sampling group of study were 8 students. The tools consist follow the positive reinforcement activity and the hyperactive behavior record. The descriptive and wilcoxon signed rank test were used for analysis. The result showed that the comparison of hyperactive behavior the post achievement score was higher than the pre score (p - value = 0.048). It is possible, hence, to conclude positive reinforcement activity could increase responsible behavior activity of chidren with special needs.

ไฟล์งานวิจัย

1. ปกวิจัย-ลายน้ำ.pdf

2. ส่วนหน้า-ลายน้ำ.pdf

3. บทที่-1ลายน้ำ.pdf

4. บทที่-2ลายน้ำ.pdf

5. บทที่-3ลายน้ำ.pdf

6. บทที่-4ลายน้ำ.pdf

7. บทที่-5ลายน้ำ.pdf

8. ภาคผนวก-ลายน้ำ.pdf

06 ต.ค. 2564

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่