ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การใช้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในเด็กออทิสติก


ธัญนันท์ เตชะจักรวงศ์

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1502-64-DHDC-CMRU

บทคัดย่อ

               วิจัยการใช้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในเด็กออทิสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในการส่งเสริมทักษะการสื่อสารและกระตุ้นทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการใช้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีกลุ่มอาการออทิสติก ในศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็กออทิสติก แบบประเมินทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก แบบบันทึกพฤติกรรมและผลการสื่อสาร และโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในเด็กออทิสติก กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองและออกเสียงตามเนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูปทั้งในรูปแบบที่ผู้วิจัยกระตุ้นเตือนและเด็กสื่อสารด้วยตนเองในสถานการณ์อื่น ๆ 2. ผลการทดสอบระดับคุณภาพการเรียนรู้ของกรณีศึกษาเมื่อใช้โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร พบว่าระดับคุณภาพการเรียนรู้ของกรณีศึกษา A B และ C หลังเรียนมีระดับคุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน

Abstract

               The purposes of this study were to: (1) study the effects of usage of Learning Instruction Program for promoting communication skills of children with Autism (2) compare case studies communication skills by using Learning Instruction Program for promoting communication skills of children with Autism between pre-test and post-test score. The study samples were 3 students with autism studying at Disability and Human Development Centre, Chiang Mai Rajabhat University. The research instruments were: (1) Baseline evaluation in children with autism (2) Assessment of communication skills in children with autism (3) Behavioral and communication skills form for children with autism (4) Learning Instruction Program for promoting communication skills of children with Autism. The results were found that (1) Learning Instruction Program of children with Autism promotes communication skills for case studies. (2) After using Learning Instruction Program of children with Autism the case studies have very good level of abilities in communication skills.

ไฟล์งานวิจัย

00 ปกนอก.pdf

00 ปกใน.pdf

00 ส่วนหน้า.pdf

01 บทที่ 1.pdf

02 บทที่ 2.pdf

03 บทที่ 3.pdf

04 บทที่ 4.pdf

05 บทที่ 5.pdf

06 เอกสารอ้างอิง.pdf

07 ภาคผนวก.pdf

06 ต.ค. 2564

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่