ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการลงทะเบียนกิจกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


อรวรา ใสคำ

สำนักหอสมุด

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1642-65-LIB-CMRU

บทคัดย่อ

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

Abstract

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

ไฟล์งานวิจัย

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

19 ส.ค. 2565

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่