ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

การผลิตถ่านไฮโดรชาร์จากมูลช้างด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น


อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

คำสำคัญ :

เลขทะเบียน :

1639-65-ADIC-CMRU

บทคัดย่อ

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

Abstract

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

ไฟล์งานวิจัย

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

19 ส.ค. 2565

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000

http://www.cmru.ac.th

053-88-5555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่