รายละเอียด ลงทะเบียน รายชื่อผู้สมัคร เข้าระบบผู้สมัคร ทำเนียบรุ่น
รายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตร
ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย 1 ชั่วโมง
หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัย 2 ชั่วโมง
หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย

2 ชั่วโมง
หมวดที่ 4 การออกแบบการวิจัย 9 ชั่วโมง
หมวดที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (เน้นเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ) 2 ชั่วโมง
หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 3 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ
ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
1. กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ 2 ชั่วโมง
2. ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม 2 ชั่วโมง
3. ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 8 ชั่วโมง
4. ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 3 ชั่วโมง
5. นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 3 ชั่วโมง
6. บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม 1 ชั่วโมง
รายชื่อผู้สมัคร

ระบบผู้สมัคร

bg
© 2024 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่