คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล


รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ 
โทร : 053-88-5304

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง


รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทองา


คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทองา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร


รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้


อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสิริญา ยุวงค์


นางสาวสิริญา ยุวงค์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ


สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่