ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ

06-12652828

 


ผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมังผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง

รองผู้อำนวยการ

062-310-4911


อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะอาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ

รองผู้อำนวยการ

062-310-4911


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

รองผู้อำนวยการ

062-310-4911


นางสาวสิริญา ยุวงค์นางสาวสิริญา ยุวงค์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

082-942-9619


สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่