บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ซาซง


นางสาวกรรณิกา ซาซง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายปรัชญา ไชยวงศ์


นายปรัชญา ไชยวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววณีวัลยา สุภาษา


นางสาววณีวัลยา สุภาษา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ฝ่ายงานวิจัยและส่งเสริมงานวิจัย

นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ


นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ

ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย

ดร.ฆนธรส ไชยสุต


ดร.ฆนธรส ไชยสุต

ตำแหน่ง : นักวิจัย

นางสาวประกายดาว ใคร้มา


นางสาวประกายดาว ใคร้มา

ตำแหน่ง : นักวิจัย

นายศรัญญู มูลน้ำ


นายศรัญญู มูลน้ำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย

ฝ่ายงานบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นางสาวอันสุดารี กันทะสอน


นางสาวอันสุดารี กันทะสอน

ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ

นางสาวสกุลรัตน์ คำเจริญ


นางสาวสกุลรัตน์ คำเจริญ

นักวิชาการศึกษา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายกู้เกียรติ ทิพย์จักร


นายกู้เกียรติ ทิพย์จักร

เจ้าหน้าที่โครงการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI.)

นางสาวสกุลรัตน์ คำเจริญ


นางสาวสกุลรัตน์ คำเจริญ

รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

นางสาวปรารถนา ปรารมภ์


นางสาวปรารถนา ปรารมภ์

เจ้าหน้าที่การเงินและสารสนเทศ

นางสาวพรรณรวี  กาวิชัย


นางสาวพรรณรวี กาวิชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่