ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น b2 อาคารบริหารกลางและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม สถาบันวิจัยและพัฒนาเริ่มก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ในปีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 ได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์วีระ  คำวิเศษณ์ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2527 – 2530 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  จุลสัตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2531 – 2534 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน  รักพงษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2535 – 2538 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ  สิทธิพงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2539 – 2542 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2543 – 2545 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  กิจจนศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2546 – 2547 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 – 2551 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2552 – 2555 


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2556 – 2563


ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2564 – ปัจจุบัน


สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่