ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรัชญา (Philosophy)

         “การบูรณาการสหวิทยาการด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชาติและนานาชาติ”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          “ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

 

พันธกิจ (Mission)

          1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

          2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนักวิจัยใหม่ และพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพนักวิจัยมืออาชีพ

          3. ส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ และแผนยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          4. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          5. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความต้องการของพื้นที่อย่างยั่งยืน

         7. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

I   Intelligence      การใช้ปัญญา

R  Relationship      การสร้างสัมพันธภาพ

D  Development    การพัฒนา

          “การใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างสัมพันธภาพ สนองตอบต่อการพัฒนา”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

             “สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการที่ครบวงจร (Smart Research Service Office)”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

                “ทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานงานรวดเร็ว”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่