"100 ปี ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม"

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดงาน "100 ปี ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม" นำผลงานนวัตกรรมงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยจัดงานและนิทรรศการ และนำผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่