# หัวข้อ
1 ดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวารสารตามเกณฑ์คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ”

02 พ.ค. 2567

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยจากต่างประเทศ “ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก”

29 เม.ย. 2567

3 พิธีมอบเครื่องกรองอากาศ และประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการ แนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่แตง

24 เม.ย. 2567

4 ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตแก๊สชีวภาพ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้

23 เม.ย. 2567

5 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567

18 เม.ย. 2567

6 "100 ปี ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม"

04 เม.ย. 2567

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

03 - 05 เม.ย. 2567

8 พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley

01 เม.ย. 2567

9 ต้อนรับคณะติดตามในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

30 มี.ค. 2567

10 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 มี.ค. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่