ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ประธานกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการสถาบัน ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการต่างๆ แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบัน และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการด้านต่างๆ

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่