ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตแก๊สชีวภาพ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้

วันที่ 23 เมษายน 2567 คลินิกเทคโนโลยี ภายใต้งานบริการวิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการฯ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรคลินิกเทคโนโลยี

 ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตแก๊สชีวภาพ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ (Integrated biogas and solar energy production mobile system)

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่